otra mirada CCXIX (kauffmann)


.

Penelope wird von Eurykleia.1772.