veo veo XLVII (robert mapplethorpe)

.
  mapplethorpe I

Patti Smith 1979

mapplethorpe

Self Portrait 1980
.