Otra mirada LXXXIII

.
picasso 1
Trois baigneuses
1920
picasso
Quatre baigneuses
1920
glrx-947705078
Trois baigneuses
1920

.